gaziantep uzaktan eğitim gaziantep uzaktan eğitim
Öğrenci Klavuzu
Öğrenci Girişi

Uzaktan Eğitim Programı

Uzaktan eğitim (e-Learning ya da e-Öğrenme) genel anlamıyla iletişim teknolojileri kullanılarak zaman ve mekân sınırlılığını ortadan kaldırarak insanların eğitim almalarını sağlanmasıdır. Öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından eşzamanlı biçimde verildiği sistemdir. Böylece yaşadığı yerde eğitim olanağı kısıtlı olanların ya da çalışma saatlerinin eğitime ve kişisel gelişimine engel olduğu bireylerin istedikleri eğitimi almalarına olanak sağlar.
Uzaktan eğitim programlarına YÖK onay vermesi ile birlikte yüksek lisans programları sayısı artmış ve eğitimlerine devam etmek isteyen bireylere yeni olanaklar doğmuştur. Kurumumuz Gaziantep Üniversitesi’ de yüksek lisans yapmak isteyen bireylerin bu ihtiyaçlarını gidermek için uzaktan eğitim programını günün şartları ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda güncelleme yoluna gitmiştir. Bu doğrultuda aşağıda belirtilen hedefler doğrultusunda uzaktan eğitim programı tekrar düzenlenecektir.

Uzaktan Eğitim Programı Amaç ve Hedefleri

Programın Amaçları
Programın amaçları YÖK uzaktan eğitim yönetmeliği doğrultusunda şu şekilde belirlenmiştir:

  1. Üniversitelerin eğitim-öğretim olanaklarının paylaşılmasını sağlayarak üniversiteler arasında akademik yardımlaşmayı kolaylaştırmak,
  2. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı etkileşimli ortam, çoklu ortam olanakları ve sınırsız bilgiye ulaşabilme özellikleri sayesinde eğitimin etkinliğinin artırılması,  
  3. Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine yaygınlaştırmak ve verimini artırmaktır. 

Programın Hedefleri
Programın hedefleri ise ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde diploma programlarının, uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı derslerin uzaktan öğretim yoluyla verilmesidir.  Ayrıca tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının, programın müfredatındaki hedef ve amaçlarına bağlı kalmak şartıyla, öğrenci ile öğretmen etkileşimine dayalı uzaktan öğretim yoluyla öğretilmesidir.

Uzaktan Eğitim Programı Personeli ve Sorumlulukları

Eğitim Enstitüde Müdürü (Fatih Özmantar)
Uzaktan eğitim programıyla ilgili her tür idari sorumluluğu yerine getirir
Uzaktan Eğitim Koordinatörü (Ömer Faruk Vural)
Uzaktan eğitim programının işleyişini, İçerik Yönetim Sistemleri belirlenmesi, uzaktan eğitim programlarında kullanılan ders materyallerinin kıstaslarını belirlenmesi, teknik altyapının oluşturulması, ders materyallerinin içeriklerinin uygunluklarını kontrolü görevlerini yerine getirir.
Uzaktan Eğitim Teknik Personeli (Sistemci) 
Uzaktan eğitim programının teknik işleriyle ilgilenir. Bunlar İYS kurulumu ve güncellenmesi, ders materyalleri geliştirilmesinde teknik destek verilmesi ve öğrencilerin teknik sorunlarının çözümlenmesi.
Uzaktan Eğitim Program Değerlendirme Komisyonu (Ömer Faruk Vural, Servet Demir, Yusuf Koç)
Uzaktan eğitim programında verilecek dersler için hazırlanan materyallerin uzaktan eğitime uygunluğunu inceler ve komisyon olarak karar verir.
Uzaktan Eğitim Alan Uzmanı (Bölüme Danışılacak)
Uzaktan eğitim programında verilecek dersler için hazırlanan materyalleri içerik olarak inceler ve hazırlanan materyalin dersin amaç ve kazanımlarını karşılayıp karşılamadığına karar verir. Eğer ders materyali dersin içeriğini sağlamıyorsa kurul olarak o ders materyalinin programda kullanılmasına izin verilmez.
Öğretim Üyeleri (İçerik Sağlayıcı)
Uzaktan eğitim programlarının içeriklerini hazırlar ve gerekli teknik destek ile içerikleri uzaktan eğitim kıstaslarına uygun ders materyali formatına çevirirler.

Uzaktan Eğitim Programı Başvuru Şartları

Uzaktan eğitim programlarının yüksek lisans programlarına başvurular diğer yüksek lisans programlarına yapıldığı şekilde yapılmaktadır. Bunun için lisans mezunu öğrencilerin ALES ve mezuniyet ortalaması puanları ve başvuruda bulunduğu bölümünün diğer istenen belgelerini tamamlayıp (diğer belgeler başvuruda bulunduğu bölümden öğrenilebilir) başvuru yapabilir.

Uzaktan Eğitim Programı Bölümleri

Eğitim Yönetimi Teftişi planlaması ve Ekonomisi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek lisans Programı
Matematik Eğitimi
Sınıf Öğretmenliği
Program Geliştirme
Hayat Boyu Öğrenme

Uzaktan Eğitim Programı Teknik Yapı

İçerik Yönetim Sistemi
Uzaktan eğitim programında içerik yönetim sistemi (İYS) olarak Moodle yada Sakai kullanılmaktadır. Açık kod yazılım destekli İYS’ler programın düzenlenmesi ve güncellenmesi, öğrencilerin ihtiyaçları ve programın içeriği açısında daha iyi bir eğitim olanağı sağlamaktadır. Ayrıca Moodle sisteminin uzaktan eğitim uygulamalarında çok yaygın kullanılması, öğrencilerin bu sistemlere çabuk uyum sağlamasına yardımcı olur. Moodle sistemi kullanan başka bir üniversite ders materyallerde kolaylıkla sisteme entegre edilebilir.
Moodle
Açık kaynak kod yazılımlı uzaktan eğitim sistemidir. Açılımı, Modular-Object-Oriented-Dynamic-Learning-Environment yani Esnek Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı olarak çevrilebilir. Yazılım, MySQL ve PostgreSQL veri tabanı sistemleri altında ve PHP dilini destekleyen herhangi bir ortamda (Linux, Apple, Windows vs) çalışmaktadır. Moodle, uzaktan eğitim programının sitesinde ihtiyaç duyulabilecek etkinliklerin çoğunu fazlasıyla yerine getirebilecek özelliklere sahip bir çevrimiçi kurs yönetim sistemidir. En önemli özelliği, herkes tarafından (öğretmen, öğrenci) çok kolay şekilde kullanılmasıdır.

Sakai
Daha çok yükseköğrenime özelleşmiş ve dünya üzerinde yaygın kullanıma sahip açık kaynak kodlu bir öğrenme yönetim sistemidir. Sakai, sistemler ve kullanıcılar arasında birlikte çalışabilirlik, işbirliği ve paylaşımı teşvik eden; eğitim kurumları, öğrenciler, öğretmenler ve araştırmacıların ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanan açık akademik bir ortamdır.
Itslearning
Çoklu Katılım Konferans Sistemleri – Sanal Sınıf
Aynı anda, bir platform sayesinde, öğretmen ve öğrencilerin internet üzerinden senkron olarak birbirleriyle görüşme imkanı sağlarlar. Platform öğretmenlere, sisteme kimlerin bağlandıklarını görme, öğrencilerin soruları varsa sesli görüşme ile bu soruların ne olduğunu ve soruların cevaplarını verme, yazılı görüşme ile ders esnasında ders bölünmeden öğrencilerin soru sorabilme, sunu programları ile hazırlanan materyalleri platform üzerinde sunma, gerektiğinde bilgisayarın ekranını paylaşıma açıp bilgisayarındaki diğer programlardan faydalanarak ders işleme olanağı sunar. Eğer öğrenci sunum yapacaksa öğretmen öğrenciyi görevlendirip, öğrencinin platformun yukarıdaki özelliklerini kullanma imkânı sağlar. Adobe Connect kullanılacak
Server
Server olarak Bilgi İşlem biriminde uzaktan eğitim programına ait Intel Xeon® 3450 2,67 Hz işlemcili 8gb RAM kartlı 3x1,5 TB Hard diskli Slackware Linux işletim sistemi kurulu sunucumuz bulunmaktadır. Bu sistem aynı anda 500 kişiye kadar bağlantıyı destekleyecek ve 100 kişiyi de aynı anda video izleme olanağı sağlayacak özelliğe sahiptir.
Ders içerikleri
Ders içerikleri o dersi veren, alanında uzman hocalar tarafından belirlenir ve gerekli programlar ve teknoloji desteği ile uzaktan eğitime uygun ders materyali haline çevrilip derslerde kullanılır. Bazı ders içerikleri de hizmet satın almak şartı ile başka üniversitelerde alanında saygın, tanınmış akademisyenlere hazırlatılıp, uzaktan eğitim formatına çevrilip derslerde kullanılır.
Ders içerikleri dersin senkron ve asenkron işleniş türüne göre hazırlanır. Senkron derslerde dersin hocası PowerPoint ve benzeri sunum programları ile ders materyalleri hazırlayıp, çoklu katılım konferans sistemi üzerinden sunar. Senkron derslerde, ders boyunca platform kayıt edilir ve daha sonra tekrar izlenmek üzere dersin sitesine yüklenir. Böylece derse girmeyen ya da tekrar etmek isteyen öğrenciler, ders videosunu ders dışında başka bir gün tekrar izleyebilirler.
Asenkron derslerde ders materyalleri öğrencilerin katılımını sağlayacak şekilde tasarımlanması gerekir. Bunun için çoğunlukla öğrencinin ilgisini artıracak görsel materyallerden faydalanır. Ders küçük parçalar halinde videolar ve etkileşimli sunu malzemelerinden oluşur. Senkron derslerde kullanılan malzemeler çeşitli bilgisayar programları kullanılarak ve ders öğretmeninin yardımı ile asenkron derse uygun hale getirilir. Bunun için öğretmen daha önce hazırlamış olduğu sunuyu bilgisayar ortamında ders işliyormuş gibi sunarken ders kayıt edilir. Kayıt edilen ders gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra dersin sitesine video olarak yüklenir. Sadece bu şekilde kayıt edilen video, asenkron dersler için yeterli değildir. Bunun yanında öğretmen dersin anlaşılmasına yardımcı olacak yedek kaynaklarda bulup hazırlaması gerekiyor. Ayrıca öğrencilerin düzenli olarak haftalık dersi takip etmeleri için haftalık olarak siteye tartışma konusu eklemesi ve öğrencilerin yorumlarına cevap vermesi gerekir. Bu şekilde öğrenci düzenli olarak ders materyallerini takip edip,  dersi geçmesi için gereken kazanımları edinmiş olur.

 

Uzaktan Eğitim Derslerinin İşlenişi

Uzaktan eğitim dersleri için seçilen yöntem, dersin içeriğine ve hedef kitleye bağlı olarak farklılık gösterir. Bir uzaktan eğitim yöntemi bir ders için uygun olabilirken başka bir ders için de başka bir uzaktan eğitim yöntemi uygun olabilir. 
Uzaktan eğitim dersleri genel olarak çevrimiçi web üzerinden takip edilip, sınavlar ise çoğu zaman klasik metotla sınıf ortamında yapılmaktadır.  Sınav dönemlerinde açıklanan tarihlerde ve belirlenen sınav yerlerinde öğrenciler bir araya gelerek yazılı veya test tipi sınavlara girerler.
Bazı derslerde öğrencilerin değerlendirilmesi ise proje veya ödev üzerinden yapılıp, değerlendirilmektedir. Bu tip değerlendirmelerde öğrenciler öğrendiği konuyu kapsayan proje ve ödevleri dönem içersinde belli süre aralıklarında yapmaları istenir ve dönem sonunda da yapmış olduğu proje ve ödevleri diğer öğrenciler önünde sunmaları istenir. Dönem sonunda hazırlamış oldukları ödevler, proje ve sunulardan değerlendirilirler.
Uzaktan eğitimde dersler bazen senkron bazense asenkron olmaktadır. Senkron eğitimlerde öğretmen ve öğrenciler daha önce belirlenen gün ve saatte bilgisayar başında bulunur ve sanal sınıf ortamında öğrenciler ve öğretmen bir araya gelirler. Sanal sınıf ortamlarında öğrencilerin öğretmene soru sorabilmesi uzaktan eğitimin eksik yanı olan sosyal etkileşimi de sağlamış olurlar. Senkron eğitim zaman bağımsız değildir fakat mekân bağımsızdır. Farklı yerlerindeki öğrenciler, aynı anda sanal bir sınıfta bir araya gelir ve birbirleriyle sosyal paylaşımlar içerisinde olabilirler.
Asenkron eğitim ise hem zaman hem mekân bakımından bağımsız olarak adlandırılabilen uzaktan eğitim türüdür. Öğrenciler kayıtlı oldukları dersleri istedikleri gün ve saatte ve istedikleri yerden takip edebilirler. Dersin sitesine tekrar girdiklerinde istedikleri yerden devam edebilir, arkadaşlarına ve eğitmenlerine eğer çevrimiçi değillerse daha sonra cevaplanmak üzere sorular sorabilir ve paylaşımlarda bulunabilirler.
Bazı derslerde senkron ve asenkron eğitim metodu birlikte kullanılabilinir. Burada dersin beli bir kısmı senkron olarak ve belli bir kısmı da asenkron olarak verilir. Bu şekilde hazırlanan derslerde dersin içeriği iyi hazırlanmış olmazı gerekir. Öğrenci dersin hangi kısmının senkron ve hangi kısmının asenkron olarak verileceğini önceden bilmesi gerekir.
Uzaktan eğitim programları bazı zamanlarda yüz yüze eğitimle destek olunması gerekebilir. Başvuru yaptığınız program eğer eğitimin belli aşamalarında bir araya gelmenizi gerektiriyorsa klasik eğitim yöntemlerinden faydalanılabilinir.


Ders İşleniş Bicimi
Dersler haftalık olarak hazırlanmış modüler (parçalar) üzerinden işlenecektir. Her modül 4-5 sayfa Word veya pdf olarak hazırlanmış konu özeti, senkron sunumu için hazırlanmış powerpoint sunusu, kitap ve makalelerden oluşmuş yardımcı kaynak listesi, tartışma konusu (forum üzerinden olacak ve düzenli olarak dönüt verilecek) ve değerlendirme kriterlerinden oluşur. Her bir konu için öğretmenin sınav sorusu (çoktan seçmeli test ve açık uçlu sınav, proje ödevi, tartışma soruları) hazırlaması gerekmektedir.

 

 

Türkoğlu (2002); internet tabanlı eğitim programı geliştirirken aşağıdaki yolu izlemiştir:

a)  Hedeflerin belirlenmesi,
b)  Alanyazın ve bu konuda benzer çevrimiçi sitelerin araştırılması,
c)  Akademik ve konu uzmanlarıyla işbirliğinin yapılması,
d)  Araç-gereçlerin ve derslerin hazırlanması,
e)  HTML sayfalarının hazırlanması,
f)  Öğrenci kaynaklarının eklenmesi,
g)  Yazılım ve veri tabanı desteğinin sağlanması,
h)  Erişim kontrolünün sağlanması,
a)  Öğrencilerle ilgili bilgi toplama desteğinin sağlanması,
i)  Deneme,
b)  Sitenin güncel ve kullanılabilir tutulması.
Birim ve/veya program öğrenci katsayısı: Birimde ve/veya programda uzaktan öğretim ile yürütülen diploma programlarında mevcut öğrenci sayısının bu usul ve esasların 7nci maddesinde tanımlanmış ve açılmış kontenjana bölünmesi ile bulunan sayıyı,
Ders materyali ve ücreti: Uzaktan öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için yükseköğretim kurumlarınca basılan veya elektronik olarak internet ortamında sunulan, üretilen veya kullanılan her türlü materyali ve bunlar karşılığında öğrencilerden alınan ücreti,
Eğitimi sürdüren ilgili birim: Uzaktan öğretim faaliyeti için bilimsel içeriği ve öğretim elemanını tedarik etmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen diploma programına sahip olan birimi,
Öğrenim ücreti: Uzaktan öğretiminde öğrencilerin öğretimin karşılığı olarak ödeyeceği ve Bakanlar Kurulunca belirlenen uzaktan öğrenim ücretini,
Uzaktan öğretim birimi: Uzaktan öğretimin sunulmasında teknik ve idari altyapı hizmetini yürütmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen birimi veya merkezi,
Uzaktan Öğretim Çalışma Grubu: Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan grubu,
Uzaktan öğretim yayın komisyonu: İlgili yükseköğretim kurumunun uzaktan öğretim hizmetini yürüten ilgili birimin bünyesinde kurulan komisyonu,
Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü öğretimi,
Yönetim Kurulu: Uzaktan öğretim hizmetini yürüten birimin yönetim kurulu veya eğitimi sürdüren ilgili birimin yönetim kurulunu,  
Yükseköğretim Kurumu: Üniversite, yüksek teknoloji enstitüleri ile üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın kurulan vakıf meslek yüksekokullarını,
Yükseköğretim Kurumu Yönetim Kurulu: ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunu, ifade eder.

uzak
Anasayfa | Programlar | Duyurular | Yönetmelikler | SSS | İletişim
© Tüm Hakları Saklıdır.